صفحه نماد مارون4 | شرکت فرابورس ایران- فابریکا د جابونس آرتسانال peeu ,تاریخ تعداد حجم ارزش دیروز اولین قیمت آخرین قیمت قیمت پایانی کمترین قیمت بیشترین قیمتسا ٌدافتسا اب EPC یاَ دادرازق رد ناراکوامیپ باختوا ... ٌصيزپ ي نازمع ٍیزطو 89 شیت ،2 ُسبوؿ ،لٍا لبػ سا ٌدافتسا اب EPC یاَ دادرازق رد ناراکوامیپ باختوا یاَرایعم یذىب تیًليا ي ییاساىض سیسپات ي AHP یاَشير * یذسا نيذیزف ىاشیا ،سبؼهشگ ،یًبٌوػ ِلٍذلاءلاػ ،تخبػ تیشیذه ذؿسا ...تخوس ناونعهب دنامسپ دربراک نامیس یاهناخراک رده

رد .د شاب دصرد 5 زا رتم ينفد دنام سپ ک دیاب کیناگرا داو م اپورا هیداحتا یاهرو شک یمامت و دو ش نفد كاخ طقف ع قاو یتح دنامسپ عون ره نفد زا 2025 لاس ات هک دناهد ش دهعتم

با تامین کننده تماس بگیرید

يللملانيب عيب نويسناونک ساسا رب تراسخ يبايزرا یاهشور و ...

و دادرارر داقعنا ماگنه هک تسا ییاهنایز لوئسم هدناوخ دشاب ینیبشیپ لبار دیاب ررض )د و ییافص( )نویسناونک 47 ۀدام( تسا هدوب ینیبشیپ لبار دادرارر عقن زا یشان نایز ناونعهب)621 ص ،0936 ،نارگید

با تامین کننده تماس بگیرید

. !ا-ا - فوإةؤا . كلذملعأ - ناب؟ةس

نإص د ق !ـه . ق:-صا ا نيرب و اة!ب لاصتألا ، !ا معلا تقو اريخ ا 0ةي ز 3 رملا ةنجلل ا ل والا ل صءأ ا رظ: ( .. . ام*أ ا 7ا:ؤ اؤ ر مه نم - نابيتهس 7 هلتةتهس ) فوك:زا ىل ىف فون اولك؟ ت.ه-ا د قل - ف وك!ا 7 كلذاك سيمل(أ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

و عوجر بابرا ميرکت وناماس يربراک يامنىار -)( ارىلا هاگشناد ...

.تطا زيذپىاکها ٍْيش ّد َت زظًدرْه صاٌشراک باختًا ،ذُديه ىاشً 3 لکش َک رْط ىاوُ صاٌشراک يْجتظج" کلات رد ،4 لکش َتاشه ار زظً درْه صاٌشراک يگداًْاخ ماً ذًاْتيه زتراک .1

با تامین کننده تماس بگیرید